Willekeurig afschrijven in 2023

In 2023 zijn de regels voor afschrijven eenmalig aangepast. Op bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen mogen in 2023 namelijk maximaal 50% van de aanschaffings- en voortbrengingskosten willekeurig afgeschreven worden. Bij deze regeling maakt het niet uit of de winst belast wordt met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Echter moet bij deze regeling wel voldaan worden aan andere voorwaarden die daarvoor zijn gesteld.

In dit artikel

Onderstaand een overzicht van de verschillende onderdelen die aan bod komen in dit artikel. Druk op de verschillende regels om direct naar het specifieke onderdeel te navigeren.

Wat is afschrijven?

Om te beginnen is het belangrijk om te weten wat afschrijven precies is. Als een bedrijf investeert in een bepaald bedrijfsmiddel dat een waarde heeft van meer dan 450 euro én meerdere jaren gebruikt kan worden door de onderneming, wordt dit gezien als een investering waarop afschrijven mogelijk is. Het is niet gewenst dat de kosten voor zo’n bedrijfsmiddel in het jaar van aanschaf geheel in mindering wordt gebracht op de fiscale winst. Deze bedrijfsmiddelen worden daarom als materiële of immateriële activa op de balans gezet.

Wat zijn materiële activa?

Materiële activa zijn fysieke artikelen met een duidelijke aankoopwaarde. Bij materiele activa kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gebouwen, machines, bedrijfswagens en inventaris.

Wat zijn immateriële activa?

Immateriële activa zijn activa die niet tastbaar zijn, maar wel een rol spelen in het financiële proces. Een immaterieel bedrijfsmiddel kan bijvoorbeeld een vergunning of goodwill zijn.

Hoe werkt afschrijven?

Om de afschrijving te bepalen zijn er drie gegevens nodig:

 1. Allereerst de aanschafkosten waarover wordt afgeschreven. Dit is niet alleen de aanschafprijs, maar ook eventuele bijkomende kosten zoals installatiekosten.
 2. Daarnaast moet de onderneming de gebruiksduur van het bedrijfsmiddel inschatten, dit moet afgerond worden op hele jaren.
 3. Tot slot moet de restwaarde van het bedrijfsmiddel worden vastgesteld. Dit is de waarde die het bedrijfsmiddel nog heeft ná de vastgestelde gebruiksduur in de onderneming.

Wat is lineair afschrijven?

De meest gebruikte afschrijvingsmethode is de lineaire methode. Met lineair afschrijven wordt er elk jaar een vast bedrag afgeschreven totdat de restwaarde bereikt is.

Voorbeeld 1

Als op 1 januari € 2.000 geïnvesteerd wordt in een inventaris bedrijfsmiddel en de verwachting is dat dit bedrijfsmiddel 6 jaar meegaat en na die tijd nog € 400 waard is, dan is de jaarlijkse afschrijving (2.000 – 400) / 6 = € 267. Wanneer het bedrijfsmiddel pas op 1 oktober gekocht zou worden, kan het eerste jaar slechts 25% van € 267 als afschrijving meegenomen worden.

Voorbeeld 2

Wanneer de verwachte levensduur van de hiervoor genoemde inventaris maar 3 jaar zou zijn, zou de afschrijving (2.000 – 400) / 3 = € 533 zijn volgens de hiervoor genoemde berekening. Echter mag fiscaal gezien jaarlijks maximaal 20% van de aanschafkosten van een bedrijfsmiddel afgeschreven worden, dit is dus jaarlijks € 400 in deze situatie. Er zijn uitzonderingen, zoals goodwill. Op goodwill mag slechts 10% worden afgeschreven en voor bedrijfsgebouwen geldt ook een andere regeling.

Is afschrijven verplicht?

Voor een bedrijfsmiddel waarop afschrijving van toepassing kan zijn geldt een minimale aanschafwaarde van € 450. Als de aanschafwaarde hoger is dan € 450 is het verplicht om over het bedrijfsmiddel af te schrijven. Bij een waarde hoger dan € 450 wordt er namelijk uitgegaan dat het een investering is die meerdere jaren meegaat. Goed koopmansgebruik brengt met zich mee dat baten en lasten worden toegekend aan de jaren waarop deze betrekking hebben, dus als een bedrijfsmiddel meerdere jaren meegaat moeten de lasten ook over meerdere jaren worden genomen/afgeschreven.

Wat is willekeurig afschrijven?

Willekeurig afschrijven mag normaal gezien toegepast worden in twee situaties. Namelijk bij milieubedrijfsmiddelen en bij startende ondernemers. Voor 2023 is deze regeling onder voorwaarden verruimd.

De voorwaarden

De voorwaarden voor het gebruik van de willekeurige afschrijving in 2023 zijn:

 • Het bedrijfsmiddel is gekocht of voortgebracht in kalenderjaar 2023;
 • Het bedrijfsmiddel wordt in gebruik genomen vóór 1 januari 2026.

Uitzonderingen

Los van de hierboven genoemde voorwaarden zijn er ook een groot aantal bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor de willekeurige afschrijving, dit zijn:

 • Gebouwen;
 • Schepen;
 • Vliegtuigen;
 • Bromfietsen;
 • Motoren;
 • Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, m.u.v. auto’s zonder CO2-uitstoot;
 • Immateriële activa;
 • Dieren;
 • Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor verhuur;
 • Bedrijfsmiddelen die al volgens een andere regeling willekeurig worden afgeschreven.

Willekeurig afschrijven in 2023

De methode van willekeurig afschrijven in 2023 is verruimd naar 50%, waardoor dus de helft van de aanschafwaarde afgeschreven mag worden in het eerste jaar.

Voorbeeld

Als er op 1 januari 2023 een machine wordt gekocht voor € 20.000 is normaal gezien de afschrijving maximaal 20% (= € 4.000). Echter is dit dus in 2023 verruimd naar 50% waardoor er € 10.000 afgeschreven mag worden. Dit is € 6.000 meer in het eerste jaar, met als gevolg dat er de komende jaren minder afgeschreven kan worden over de machine. De overige € 10.000 moet namelijk in de jaren erna wél normaal worden afgeschreven. Bij een restwaarde van € 2.000 en een levensduur van 5 jaar is dit dus € 2.000 in de daaropvolgende 4 jaar i.p.v. € 3.600 zoals bij de normale manier van afschrijven.

Let op: niet altijd interessant!

Het is niet altijd interessant om een hogere afschrijving mee te nemen in 2023. Ik neem als voorbeeld een bedrijf dat over de winst vennootschapsbelasting betaalt. Echter zijn hier net als bij de inkomstenbelasting meerdere schijven. Dus de situatie kan ook van toepassing zijn in een situatie waarbij inkomstenbelasting betaald wordt.

Voorbeeld

Een onderneming verwacht in 2023 zonder willekeurige afschrijving een belastbare winst te behalen van € 180.000. Daarnaast wordt in 2023 een machine aangeschaft die de capaciteit van de onderneming flink vergroot. Echter wordt de machine pas in december 2023 in gebruik genomen waardoor de vergroting van de capaciteit nog niet goed te zien is in het resultaat van de onderneming Door de grotere capaciteit verwacht de onderneming de jaren erna een belastbare winst te gaan draaien van ten minste € 250.000 per boekjaar.

In 2023 is er de mogelijkheid een groter bedrag af te schrijven en dat in mindering te brengen op de winst van € 180.000. Als we kijken naar de hiervoor genoemde machine zou de belastbare winst omlaag gebracht kunnen worden naar € 170.000, hierover wordt 19% belasting betaald. De belastbare winst met € 10.000 verlagen zou de belasting € 1.900 verlagen terwijl bij een normale afschrijving het belastbaar bedrag slechts met € 3.600 kan worden verminderd, waarbij slechts een belastingvermindering van € 684 gerealiseerd wordt.

De grens tussen het betalen van het hoge of lage tarief ligt vanaf 2023 op € 200.000, dus als verwacht wordt dat de winst de komende jaren gedeeltelijk tegen het hogere tarief belast gaat worden, kan er ook voor gekozen worden geen hogere afschrijving mee te nemen in 2023. In de jaren erna wordt namelijk over alles boven de € 200.000 25,8% belasting betaald.

Dit betekent dat voor de € 6.400 die in 2023 extra afgeschreven wordt een voordeel behaald wordt van € 1.216 aan belasting terwijl in de jaren erna over dat bedrag € 1.652 aan belasting bespaard kan worden. Als de extra € 436 in de jaren erna niet nodig is aan liquiditeit kan er dus voor worden gekozen de afschrijving uit te stellen om meer belastingvoordeel te behalen.

Conclusie

De extra afschrijving is handig om de belasting te verlagen en daarmee de liquiditeit van de onderneming hoger te houden. Echter kan het ook voorkomen dat door de jaren heen in totaal juist méér belasting betaald moet worden door een hogere afschrijving in 2023. Per onderneming zal dus gekeken moeten worden welke aanpak de voorkeur heeft.

Weten wat interessant is voor uw onderneming?

Wilt u weten of het interessant voor uw onderneming is om in 2023 gebruik te maken van de verruimde regeling op willekeurig afschrijven? BLP administratiekantoor helpt u hier graag mee. We bekijken uw situatie en berekenen wat voor u de meest interessante aanpak is. Plan hiervoor gerust een adviesgesprek met me in of neem rechtstreeks contact op met ons kantoor.

Arlette Das

Arlette Das

Na afgestudeerd te zijn op Fiscaal Recht & Economie, voorzie ik nu graag ondernemers en particulieren van gedegen advies over diverse belastingzaken.

Binnenkort kopje koffie of thee doen?

☎️  0497-556493
📩  arlette.das@blpbv.nl

Open chat
1
Kunnen we je ergens bij helpen?
Hey, kan ik je ergens mee helpen?