Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

In de miljoenennota 2023 is bepaald dat per 1 januari 2023 de vaste belastingvrije kilometerprijs voor de reiskostenvergoeding wordt aangepast. Tot 31 december 2022 is de maximale belastingvrije vergoeding per kilometer € 0,19. Vanaf 2023 wordt dit verhoogd naar € 0,21 per kilometer. In 2024 vindt er nogmaals een verhoging plaats. Dan gaat de vergoeding naar € 0,24 per kilometer.

202220232024
Belastingvrije kilometerprijs€ 0,19€ 0,21€ 0,24

Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is de afgelopen jaren jaarlijks verlaagd. Volgens de miljoenennota 2023 gaat de zelfstandigenaftrek de komende jaren verder omlaag. Deze wordt versneld afgebouwd middels steeds hogere jaarlijkse verlagingen.

In de tabel hieronder vindt je de bedragen die de komende jaren gehanteerd worden voor de zelfstandigenaftrek:

202220232024202520262027
Zelfstandigenaftrek€ 6.310€ 5.030€ 3.750€ 2.470€ 1.200€ 900

Afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)

Vanaf 2023 mag er niet meer toegevoegd worden aan de fiscale oudedagsreserve volgens de miljoenennota 2023. De oudedagsreserve die op dat moment is opgebouwd mag wel blijven staan en hoeft niet direct afgebouwd te worden. Indien je de reserve wil afbouwen moet je hierover afrekenen, tenzij je het bedrag aan afbouw in een lijfrente stort.

Lees meer over de afschaffing van de FOR

Wil je meer weten over de afschaffing van de fiscale oudedagsreserve of het aankopen van lijfrente? Lees dan ook dit artikel over het afschaffen van de FOR.

Aanpassing laag tarief inkomstenbelasting

Het lage tarief van de inkomstenbelasting wordt verlaagd vanaf 2023. In de miljoennota 2023 is opgenomen dat het tarief in 2022 37,07% blijft, maar in 2023 gaat deze naar 36,93%. De grens voor het lage tarief wordt verhoogd naar € 73.031. Deze is in 2022 € 69.398. Het percentage dat je betaalt boven die grens blijft 49,50%.

20222023
Lage tarief37,07%36,93%
Grens lage tarief€ 69.398€ 73.031

Introductie twee schijven bij inkomen uit aanmerkelijk belang

De regeling die twee schijven introduceert bij inkomen uit aanmerkelijk belang gaat in tegenstelling tot de meeste andere regelingen volgens de miljoenennota 2023 pas in vanaf 2024. Het huidige tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang is 26,9%. Vanaf 2024 zal over een dividenduitkering tot € 67.000 het tarief lager worden, namelijk 24%. Alles daarboven zal belast gaan worden met 31%. Hierop mag, net als bij het huidige tarief, de ingehouden dividendbelasting in mindering worden gebracht.

Verandering in gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder (dga)

Het dga-salaris in 2022 is momenteel vastgesteld op minimaal de hoogste van de volgende drie bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het salaris van de meestverdienende werknemer binnen het concern;
  • Ten minste € 48.000.

In 2019 was dat onderste bedrag nog € 45.000. Dat is door de jaren heen verhoogd en staat in 2022 op € 48.000. Volgens de miljoenennota 2023 wordt dit bedrag in 2023 niet verder verhoogd, maar wordt er wel een andere aanpassing gedaan. Vanaf 2023 komt namelijk de doelmatigheidsmarge van 75% voor het dga-salaris te vervallen. Hierdoor zal het gebruikelijk loon van veel dga’s met ingang van 2023 hoger moeten worden vastgesteld.

Verlaging schijfgrens vennootschapsbelasting en verhoging van het lage tarief

Momenteel zijn er twee schijven in de vennootschapsbelasting.

In de eerste schijf valt de winst tot € 395.000. Deze wordt in 2022 belast tegen 15%. De tweede schijf is voor alle winst boven de € 395.000. Deze wordt in 2022 belast tegen 25,8%.

In de miljoenennota 2023 staat dat vanaf 2023 het bedrag van € 395.000 verlaagd wordt naar € 200.000, waardoor je dus eerder 25,8% aan belasting moet betalen over behaalde winst. Daarnaast wordt in 2023 alles onder de € 200.000 niet meer tegen het tarief van 15% belast, maar tegen 19%.

Verandering van het tarief en vrijstelling in de vermogensbelasting

Het vrijgesteld vermogen wordt in 2023 verhoogt van € 50.650 (2022) naar € 57.000. Wanneer je een fiscaal partner hebt mag je samen het dubbele van dat bedrag bezitten, namelijk € 114.000. Het belastingtarief wordt ook verhoogd. Deze gaat van 31% in 2022 jaarlijks met 1% omhoog tot het percentage in 2025 34% bedraagt.

2022202320242025
Belastingtarief31%32%33%34%

Daarnaast zal tot 2023 worden gekeken of de fictieve verdeling of werkelijke verdeling voordeliger is voor de belastingplichtige. Hieruit wordt vervolgens de meest voordelige wijze van rendementsheffing gekozen. Vanaf 2023 is het alleen nog mogelijk om volgens de werkelijke verdeling belast te worden.

Meer weten over de vermogensbelasting?

Wil je meer weten over hoe de vermogensbelasting wordt bepaald en wat het verschil is tussen de twee manieren van het vermogen belasten? Lees dan ook dit artikel over de vermogensbelasting.

Versobering leegwaarderatio

Om de waarde van een verhuurde woning vast te stellen in box 3 is er een tabel met leegwaarderatios. De tabel wordt conform de miljoenennota 2023 met ingang van 2023 aangepast, waardoor verhuurde woningen hoger belast worden.

Hieronder vindt je een tabel met alle percentages van de verhouding jaarhuur/ WOZwaarde, inclusief de oude en nieuwe leegwaarderatio.

Hoger dan...Maar lager dan...Huidige leegwaarderatioNieuwe leegwaarderatio
0%1%45%73%
1%2%51%79%
2%3%56%84%
3%4%62%90%
4%5%67%95%
5%6%73%100%
6%7%78%100%
7%8%85%100%

Wat is de leegwaarderatio?

De leegwaarderatio is een factor afhankelijk van de huurprijs die je gebruikt bij de berekening van de waarde van een verhuurde woning.

Hoe bepaal ik de leegwaarderatio?

Allereerst reken je de waarde van de verhuurde woning uit. Dat doe je zo:

  1. Reken de jaarlijkse huur uit;
  2. Deel de jaarlijkse huur door de WOZ-waarde van de woning;
  3. Vermenigvuldig met 100%;
  4. Kijk in de tabel welke leegwaarderatio van toepassing is op het berekende percentage.

Voorbeeld bepaling leegwaarderatio

Indien de WOZ-waarde van een woning bijvoorbeeld € 350.000 bedraagt en de woning wordt verhuurd voor € 1.250 per maand, spreken we van een jaarlijkse huur van € 15.000. De jaarlijkse huur is in dit voorbeeld 4,3% van de WOZ-waarde.

Bepaling huidige en nieuwe leegwaarderatio (2023)

De manier waarop je de berekening doet blijft hetzelfde in 2023. Bij een verhouding tussen de 4% en 5% is de huidige leegwaarderatio 67%. Dit komt neer op een mee te nemen waarde van € 234.600 in box 3 volgens bovenstaand voorbeeld. In de nieuwe situatie zal de ratio 95% bedragen waardoor er in dit voorbeeld € 332.500 aan box 3 waarde meegenomen dient te worden. Dit is een stuk hoger en daarom zal je in de nieuwe situatie, indien je geen (hoge) hypotheek voor de woning hebt, dus meer belasting moeten betalen.

Verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting

In 2023 wordt volgens de miljoenennota 2023 de inkomensafhankelijke combinatiekorting verhoogd van maximaal € 2.534 in 2022 naar maximaal € 2.694 in 2023. Het startinkomen van de minstverdienende bedraagt in 2023 € 5.547. In 2022 was dit startinkomen nog € 5.220. Vanaf 2025 zal voor ouders waarvan de kinderen worden geboren na 2024 geen inkomensafhankelijke combinatiekorting meer gelden.

20222023
Inkomensafhankelijke combinatiekorting€ 2.534€ 2.694
Startinkomen minstverdienende€ 5.220€ 5.547

Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen

De algemene heffingskorting is momenteel afhankelijk van het inkomen uit box 1. Wanneer het inkomen in de hoogste tariefschijf terecht komt, heb je geen recht meer op deze heffingskorting. Met ingang van 2023 wordt gekeken naar het verzamelinkomen. Dit bestaat uit het belastbare bedrag uit box 1, 2 en 3. Volgens deze nieuwe methode heeft de bron van het inkomen dus geen invloed meer op het verkrijgen van algemene heffingskorting.

Afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling is een regeling waarin je de belasting over drie aaneenliggende boekjaren kunt middelen. Dit kan belastingvoordeel opleveren wanneer je in één of twee van de drie boekjaren een aanzienlijk hoger inkomen hebt dan de andere boekjaren, waardoor je in die boekjaren in de hogere belastingschijf terecht komt. Als het verschil aan belasting na middelen meer dan € 545 verschilt, krijg je het bedrag aan minder te betalen belasting terug. In de miljoenennota 2023 is bepaald dat deze regeling op 1 januari 2023 wordt afgeschaft. De laatste drie jaren waarover middeling nog mogelijk is, zijn 2022, 2023 en 2024.

Afschaffing en verlaging van de schenkvrijstelling eigen woning

Tot 2023 bestaat er nog een verhoogde vrijstelling van € 106.671 voor de schenkbelasting. Hier kun je gebruik van maken zolang je het geld gebruikt voor het verkrijgen of verbouwen van je woning, of voor het aflossen van de hypotheek. Vanaf 2023 wordt deze vrijstelling volgens de miljoenennota 2023 verlaagd naar € 28.947 en in 2024 wordt deze vrijstelling volledig afgeschaft.

Wil je nog gebruik maken van de vrijstelling?

Als je vóór de afschaffing nog gebruik wil maken van de vrijstelling, is het van belang dat je voldoet aan de voorwaarden. Zo moet je tussen de 18 en 40 jaar zijn en mag er in de schenkingsovereenkomst geen aanvullende voorwaarden zijn opgenomen.

Verhoging tarief overdrachtsbelasting

In de miljoenennota 2023 is bepaald dat het algemene tarief op overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 wordt verhoogd van 8% naar 10,4%. Het tarief op woningen is een ander tarief en wordt niet gewijzigd.

Verhoging maximumbedrag startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Het maximumbedrag voor de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting wordt verhoogd per 1 januari 2023. In plaats van een maximum aankoopbedrag/woningwaarde van € 400.000, wordt het maximumbedrag € 440.000.

Meer weten over startersvrijstelling overdrachtsbelasting?

Wil je meer weten over de veranderingen omtrent de startersvrijstelling overdrachtsbelasting en de ontwikkeling van het maximale aankoopbedrag? Lees dan ook dit artikel over de startersvrijstelling overdrachtsbelasting.

Btw-nultarief op levering en installatie van zonnepanelen

Met ingang van 1 januari 2023 kunnen zonnepanelen tegen 0% worden geleverd én geplaatst. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Wil je weten welke dit zijn? Lees dan ook dit artikel met de voorwaarden.

Wijzigingen bpm op bestelauto’s

Op dit moment hoef je als ondernemer geen bpm te betalen wanneer je een bestelbus voor je onderneming koopt en aan de gestelde voorwaarden voldoet. Echter zal volgens de miljoenennota 2023 vanaf 1 januari 2025 geen vrijstelling meer gebruikt kunnen worden bij de aanschaf van een bestelauto die rijdt op benzine, diesel of gas. Daarnaast veranderd ook de wijze waarop de bpm wordt bepaald. Momenteel wordt dat gedaan op basis van de netto catalogusprijs van de auto. Vanaf 2025 zal dit op basis van de CO2-uitstoot gebeuren.

Verhoging tarief motorrijtuigenbelasting op bestelauto’s

Momenteel geldt er een aangepast tarief voor de motorrijtuigenbelasting voor ondernemers die een bestelauto op naam van hun onderneming kopen. In de miljoenennota 2023 staat dat dit tarief in 2025 met 15% omhoog gaat en in 2026 verder verhoogd wordt naar 6,96%.

Wil je meer informatie over één of meerdere onderwerpen?

Indien er een onderwerp is waarover je meer informatie wenst, helpen we je hier graag bij. Middels een fiscaal adviesgesprek leggen we je alle ins-en-outs van een bepaald onderwerp uit en beantwoorden we eventuele vragen die je hebt.

Plan een adviesgesprek!

Interesse in zo’n adviesgesprek? Laat het ons dan gerust weten door contact op te nemen via onderstaande gegevens. Je kunt ook direct een adviesgesprek aanvragen. Uiteraard kun je ons tijdens kantooruren ook telefonisch bereiken of door een e-mail te sturen.

Arlette Das

Arlette Das

Na afgestudeerd te zijn op Fiscaal Recht & Economie, voorzie ik nu graag ondernemers en particulieren van gedegen advies over diverse belastingzaken.

Binnenkort kopje koffie of thee doen?

☎️  0497-556493
📩  arlette.das@blpbv.nl

Overige bronnen voor meer informatie over de miljoenennota en wat er gaat veranderen:

Open chat
1
Kunnen we je ergens bij helpen?
Hey, kan ik je ergens mee helpen?